"Our Mission, Sound Educational Environment in the Institution"
Admission Open for new session
2012-04-09 | Shree Krishna Sanskrit Ma. Vi.

               शैक्षिक सत्र २०६९ का लागि यस श्री s[i0f संस्कृत तथा साधारण उच्च मावि , इत्राम, सुर्खेतमा प्रावि, निमावि र मावि तहका कक्षाहरूमा २०६९ बैशाख ३ गतेदेखि भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ साथै यसै शैक्षिक सत्रदेखि सम्पूर्ण तहका कक्षाहरूमा अंग्रजी र नेपाली , दुवै माध्यममा अध्यापन गराइने पनि यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

प्राचार्य