"Our Mission, Sound Educational Environment in the Institution"
Admission Open for new session
2012-06-19 | Shree Krishna Sanskrit Ma. Vi.

एस.एल.सी परीक्षामा सामेल भइ उत्तीणार् हुन सफल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाइ हार्दिक बधाइ सहित यस शैक्षिक सत्र २०६९ को लागि यस विद्यालयमा भर्ना खुलेको अाह्वान गरिन्छ । शिक्षा, व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायमा सिमित सिटमा भर्ना खुलेकोले विद्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन जानकरी गराइन्छ ।