"Our Mission, Sound Educational Environment in the Institution"
Notice about preboard
2013-03-24 | Shree Krishna Sanskrit Ma. Vi.

                    सूचना  सूचना  सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०६९ चैत्र १३ र १४ गते महान होली पर्वको अवसरमा यस उ.मा.वि का दश जोड दुई तर्फका सम्पूर्ण पठनपाठन तथा प्रशासनिक कार्यहरु बन्द हुने साथै मिति २०६९ चैत्र १८ गते आइतबार देखि तपसिल बमोजिमको मिति र समय तालिका अनुसार Pre-Board परीक्षा  संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । उक्त परीक्षामा अनुपस्थित भएमा विद्यालयका सम्पूर्ण  सुविधाहरु र अवसरहरुबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने  र प्रयोगात्मक परीक्षामा समेत सामेल नगरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


...............................

तपसिल
समय ः बिहान ६ः३० देखि
समय तालिका

Date

Class

Science

Management

Education

Humanities

069/12/18

11

C.Eng

C.Eng

C.Eng

C.Eng

12

C.Eng

C.Eng

C.Eng

C.Eng

069/12/19

11

Chemistry

Economics

Eco/Mass

Eco/Mass

12

Physics

Economics

Eco/Mass

Eco/Mass

069/12/20

11

Physics

Business/Computer

Health/Linguistics

RD

12

Chemistry

Business/Computer

Health /Linguistics

RD

069/12/21

11

Biology

Account

Edu/Pedagogy

Sociology

12

Bio/Maths

Account

Child development

Sociology

069/12/22

11

Maths

C.Nepali

C.Nepali

C.nepali

12

C.Nepali

 <